Preparatiounen fir d'Reprise vum Training laafen op Héichtouren

Preparatiounen fir d'Reprise vum Training laafen op Héichtouren

D'Preparatiounen fir d'Reprise vum Training laafen op Héichtouren. Den nächsten Méindig as eng Versammlung mat den Trainer, wou mir eist Konzept présentéiren.
Well nemmen 6x4 Spiller mateneen um Training erlaabt sin, gin den Dag och déi nei Trainingszaiten festgehal.
Mir gin lo mol dovun aus, dat déi éischt Traininger vun eise Jugendequipen rem Mett nächst Woch sin. Mir soen iech am Viraus Merci fir d'Vertrauen. Mir wollten naischt iwer de Knéi briechen, fir dat all Kand secher kann sain Sport maachen.